Byenveni dan Sit Web Lenstiti Kreol Lenstiti Kreol | Kriter Konkour Literer
Skip Navigation Links
 Lokasyon>> Skip Navigation LinksPaz Prensipal : Kriter Konkour Literer
Skip Navigation Links
Unit ResersExpand Unit Resers
Unit LiteratirExpand Unit Literatir
Unit DokimantasyonExpand Unit Dokimantasyon
I fasil
 
HyperLink
Konkour Literer
Pri Antoine Abel

 

 Konkour Literer Nasyonal

3enm edisyon, 2008-2010

 

LOBZEKTIF EK REGLEMAN

 

LOBZEKTIF

 

Promouvwar Lalang Kreol e donk  kiltir ek sivilizasyon Kreol atraver :

 

      - Sansibilizasyon piblik

-  kreasyon bann louvraz de kalite an Kreol

-  promosyon lalektir sa bann louvraz

                 -  valoriz Kreol

                   - onor bann pionye literer Sesel e bann ki vin apre zot

                  - kree bann vokasyon

 

 Sa bann travay i bezwen santre lo panse, lakiltir, lavi ek bann laspirasyon nou pep an tan ki Nasyon.

 

REGLEMAN

 

Lartik 1

I annan senk (5) kategori e

 konkour i ouver pour tou dimoun.

 

KATEGORI  1 - ROMAN

      - 120 paz an montan

 

      KATEGORI  2 - Zistwar Kourt

Pa mwens ki 30 paz pour lansanm.

( I kapab enkli plizyer pti zistwar)

 

       Kategori  3 - Poezi

En rekey pa mwens ki 30 paz.

 

Kategori  4 - Teat

Dire 1erdtan a 1erdtan 30 minit

 

Kategori  5 - Tradiksyon

- Tradiskyon sorti Angle oubyen Franse pour vin Kreol.

 

- Travay i kapab enkli Kont, Roman , Pyes Teat, Rekey, Zistwar, eks.

 

Lartik 2

Pri

-       Gran pri – pour travay ki’n sirpas tou lezot dan tou kategori → SR 30,000

-       Premye Pri pour sak kategori SR 20,000

-       Dezyenm Pri dan sak kategori →SR 10,000

-       Trwazyenm Pri  dan sak kategori →SR 5,000

       Lartik 3   

        Fodre sak partisipan i soumet trwa (3) kopi son maniskri

 

-       Fodre ki maniskri in tipe e bann paz nimerote

-       Fodre servi font 13

-       I neseser gard en kopi elektronik an ka Ziri i selekte maniskri. Sa i a fer li pli   

        fasil pour sekretarya dokimant li pour piblikasyon. 

 

 Lartik 4     

An zeneral, maniskri pou ganny zize lo orizinalite, stil, lotansite, prezantasyon ek lentere ki i kapab leve dan leker bann lekter.

Pour kategori tradiksyon, fodre osi soumet an menm tan ki maniskri, en kopi orizinal.

 

 Lartik 5

 Fodre maniskri i byen prezante e byen lizib (maniskri ki pa byen lizib pou otomatikman ganny diskalifye)

 

  Lartik 6

En partisipan i kapab partisip dan plis ki en kategori.

 

Lartik 7

Fodre respekte konfidansyalite. Partisipan pa pou met okenn lenformasyon ki konsern li lo okenn maniskri oubyen menm dan lanvlop avek maniskri. Partisipan i a met tou son detay avek tit maniskri dan en lanvlop separe ki i pou mete answit  anndan en pli gro lanvlop ki kontyen maniskri. Sa i neseser pour ki partisipan i reste anonim.  Sekretarya i a prodwir detay partisipan letan ziri in fini pran desisyon lo bann gannyan.

 

Lartik 8

 Dat limit pour soumet maniskri avek Lenstiti kreol i le 30 Out, 2010.

 

    Lartik 9

    Prezantasyon pri pou ganny fer pandan Festival Kreol 2010. 

 

Lartik 10

       -Bann maniskri gannyan i ava vin propriyete Lenstiti Kreol e i a ganny     enprimen . Loter pou resevwar 100 Kopi e i pou ganny piblisite.

 

  -Lezot partisipan ki pa’n ganny pri, zot a kapab repran zot maniskri kot Lenstiti Kreol si zot swete.

 

Pour bann ki enterese pour pran par, zot kapab retir form partisipasyon lo enternet oubyen pas kot Lenstiti Kreol, Au Cap pour kolekte form.

 

Pour plis lenformasyon, zot kapab kontakte Lenstiti Kreol lo sa bann nimero ek ladres imel swivan :

 

Tel : 37 63 51 oubyen 37 63 52

Faks : 37 62 86

Imel : kreol@intelvision.net

 

 

PA MANK SA SANS!

Silvouple, war form partisipasyon lo paz swivan.lir 2em edisyon 2007